Disclaimer

Disclaimer voor https://www.crossfield.be
Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.crossfield.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Crossfield BVBA. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Crossfield BVBA is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Crossfield BVBA.
Crossfield BVBA streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Crossfield BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aansprakelijkheid                                                                                                                                                                                             Crossfield BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die zou kunnen ontstaan door te vertrouwen op of gebruik te maken van deze website. Crossfield BVBA is niet aansprakelijk in het geval iemand door te vertrouwen op of gebruik te maken van dergelijke informatie enig indirect verlies of schade lijdt of verlies of schade ten gevolge hiervan, of verlies van of schade aan winst, inkomsten, spaargelden, toepassingen, overeenkomst, goodwill of business, op welke manier ook veroorzaakt, waaronder door een onjuiste voorstelling van zaken, nalatigheid, onrechtmatige daad, contractbreuk of schending van wettelijke plichten, zonder beperkingen.


Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.crossfield.be op deze pagina.