Privacyverklaring

Privacy verklaring
Laatst bijgewerkt in 20 februari 2020
Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet en ons uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze privacy verklaring leest u hoe we dit doen.
De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.crossfield.be , beheerd Crossfield bvba, met zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 123 en met ondernemingsnummer 0838.462.456 (hierna “Crossfield” of “wij”).
Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Indien u een kandidaat bent, verzamelen wij van u persoonsgegevens enkel wanneer u beslist om deze aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam en contactgegevens, persoonlijke gegevens (zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijks staat), opleiding, kwalificaties en bekwaamheden, het verloop van uw loopbaan (desgevallend met inbegrip van verloning), referenties, uw jobvereisten (met inbegrip van plaats van tewerkstelling, gewenste verloning en functie), psychische gegevens zoals het resultaat van een eventuele assessment of de feedback van een potentiële werkgever, paswoord en login en alle andere gegevens die u ons onder de vorm van uw CV of op andere wijze bezorgt.
Indien u een klant of leverancier bent, verzamelen wij van uw werknemers en/of aangestelden de naam, contactgegevens en functie en alle andere informatie die zij bezorgen in kader van de dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet.
Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.
U kan onze website ook bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.
Indien u meer informatie wenst over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken middels cookies, socialmedia plug-ins, pixels en andere trackingtechnologieën, raden wij aan ons cookiebeleid te raadplegen.


Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt om u de gevraagde informatie, diensten en producten aan te bieden.
Indien u een kandidaat bent, verwerken wij uw gegevens:
• om u te helpen bij het vinden van een geschikte functie;
• om uw gegevens, na uw toestemming, te bezorgen aan een potentiële werkgever of opdrachtgever;
• om u op de hoogte te houden van openstaande functies waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren;
• Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
• Om onze werking en service te evalueren;
• Om uw gebruik van onze site te evalueren
• Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.
Indien u een klant, leverancier of gewoon geïnteresseerd bent, verwerken wij uw gegevens:
• Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
• Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten te verzenden;
• Om onze werking en service te evalueren;
• Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde instanties.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.
Indien u een kandidaat bent, verleent u ons uw toestemming om de gegevens te verwerken wanneer u ons deze bezorgt. U kan deze toestemming ten allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken.


Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
We delen uw persoonsgegevens met potentiële werknemers of opdrachtgevers enkel met uw toestemming.
We kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.
Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:
• wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
• in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
• Indien noodzakelijk voor de verdediging van onze belangen
Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.


Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacy policy geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacy verklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn uw rechten?
Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij. U kan verder op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, een verzoek indienen om gegevens te wissen.
Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.
Dit alles kan door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar privacy@crossfield.be of per post op het adres van de hoofdzetel.
Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan privacy@crossfield.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.
Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).


Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.
Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens, na een dubbele verificatieprocedure op onze server o.a. door encryptie via SSL technologie.


Contact opnemen
Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:
Adres
E-mail: privacy@crossfield.be